Trg Martina Posedarskog 1

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Općina Posedarje kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno Uredbi 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), na zakonit, pošten i transparentan način. Općina obrađuje samo primjerene i relevatne osobne podatke, ograničene na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 

Svrha i pravni temelj obrade 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih i ugovornih obveza Općine Posedarje, te radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili radi izvršavanja službene ovlasti, te po privoli ispitanika.
Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka pojedinaca su zakonski i podzakonski propisi kojima se regulira i uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i posebni zakonski i podzakonski propisi kojima se reguliraju i uređuju pitanja iz djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave (socijalna skrb, komunalna naknada, komunalni doprinos, prostorno uređenje, financiranju jedinica lokalne samouprave, lokalni izbori, savjeti mladih, prava nacionalnih manjina, rspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i dr.), zakonski propisi o radu i zaštiti na radu, te opći akti Općine Posedarje.
Općina Posedarje osobne podatke pojedinca dijeli s tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima, financijskim institucijama i drugima kada je to potrebno i u opsegu u kojem je to potrebno u svrhu izvršavanju zadaća od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ugovorne obveze, te po privoli ispitanika.
 

Evidencije osobnih podataka

Općina Posedarje osobne podatke pojedinaca pohranjuje u evidencije u kojima se nalaze samo oni podaci koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Evidencije osobnih podataka vode se u analognom i elektronskom obliku, te se štite organizacijskim i tehničkim mjerama od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Osobni podaci pojedinaca u evidencijama Općine Posedarje čuvaju se dok za to postoji potreba, nakon čega se brišu. Duže pohranjivanje osobnih podataka moguće je samo radi javnog interesa, ispunjavanja zakonskih obveza stvaratelja arhivske građe, znanstvenog i povijesnog istraživanja i u statističke svrhe.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom samo uz pisanu privolu zakonskog zastupnika maloljetnog ispitanika ili njegovog skrbnika.
 

Videonadzor zgrade i javnih površina

Općina Posedarje radi sigurnosti ljudi i imovine, te radi smanjenja izloženosti istih riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja u vezi s radom može koristiti videonadzor javnih površina na području Općine Posedarje i to područje vanjske površine institucije Općine Posedarje.
Snimke iz navedenih videonadzora nalaze se na snimaču koji je zaštićen na zakonom propisan način, a pristup i obrada navedenih podataka vrši se sukladno Pravilniku o korištenju sustava videonazora.

PRAVILNIK O VIDEO NADZORU VODITELJA OBRADE OPĆINA POSEDARJE

Dužnosti Općine Posedarje u vezi s osiguranjem pristupa

Općina Posedarje je dužna najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev izdati potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, te ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru.

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Općine Posedarje  radi ostvarivanja prava na:

  • pristup,
  • ispravak,
  • brisanje (pravo na zaborav),
  • ograničenje obrade,
  • prenosivost podataka,
  • prigovor

Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Općina Posedarje, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje ili na adresu elektroničke pošte: nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenica za zaštitu osobnih podataka, imenovan od Općinskog načelnika Općine Posedarje, je:

Nikolina Šimurina, mag.oec.

023/266-796

nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr