Trg Martina Posedarskog 1

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Za pristup informacijama ne plaćaju se upravne pristojbe. Općina Posedarje ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona, propisuje Povjerenik za informiranje.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Posedarje će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Posedarje nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), navesti i:

- informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
- način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
- svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Općina Posedarje ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Općina Posedarje može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br 12/14)

Osoba imenovana službenikom za informiranje:

Nikolina Šimurina, mag.oec.

+385 (0)23 266-796

nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

- Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),

- Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

- Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

- Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),

- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

- Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

- Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

- Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

- Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

- Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Ostalo

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu