Upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odsjeci i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad. Ustrojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje.

Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

  • neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
  • neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
  • prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
  • priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
  • pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje i dr.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom Općine Posedarje i drugim propisima.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje samostalna su u okviru svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovorna su načelniku.

Sredstva za rad Upravnih tijela Općine Posedarje osiguravaju se u Proračunu Općine Posedarje, u skladu sa zakonom.

Cannot get Posedarje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA